Автомобилното застраховане заема основен дял от общото застраховане и има широко обществено познаване на продуктите, обусловено от задължителния характер на застраховката „Гражданска отговорност“, както и от опита на лицата при щети с МПС отнесен към Каско застраховките.

Структурно определяме следните видове автомобилни продукти:

 • Автокаско
 • Гражданскаотговорност
 • Злополука на месата в МПС
 • Удължена гаранция
 • Автоасистанс на територията на страната
 • Автоасистанс в чужбина

Най-съществено значение при обслужването на клиентите ни има процеса при наличие на щета по МПС,  участието в ПТП, щета на паркинг, пожар, градушка, кражба и т.н., когато нашето съдействие е наложително. Пропуските и ненавременни действия при щети могат да доведат до невъзстановими материални вреди за клиента. Съдействието при ликвидация на щети е наша основна грижа, доказана от експертния екип по „Ликвидация на щети на МПС“ към ЗБК „Балкан“.

АВТОКАСКО

Сигурност за Вашия автомобил и спокойствие за Вас

Застраховката защитава автомобила Ви от всякакви природни бедствия, пожари и палежи; предпазва Ви от посегателствата на злонамерени лица и крадци на МПС; ще Ви покрие разходите за ремонт на МПС в случаите на ПТП. Тази застраховка носи спокойствие на собственика, който се е погрижил адекватно за имущество си.

Застрахователното покритие включва територията на Република България; чужбина – със или без доплащане на допълнителна премия в зависимост от застрахователната компания.

Премията, която Вие дължите, зависи от:

 • Застрахователната сума на МПС
 • Териториалната валидност на застраховката
 • Начина на плащане – еднократно или на вноски
 • Наличие на щети и изплатени обезщетения

Необходими документи за сключване на застраховката:

 • Попълнено предложение с данни за собственика и автомобила
 • Свидетелство за регистрация на автомобила (голям талон)
 • Фактура за закупуване на автомобила (при застраховане на нов автомобил)

Ние Ви консултираме, а Вие вземате решението.

Вие избирате застрахователя, а ние Ви съдействаме във всички случаи, когато имате нужда от компетентна застрахователна помощ.

Нашите специалисти са постоянно на Ваше разположение.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Отговорност и грижа за пострадалите

Тази задължителна застраховка Ви осигурява възможност да бъдете пълноценен участник в движението по републиканската и международната пътни мрежи. Наличието на тази застраховка е Вашият пропуск към легитимността Ви, като водач на МПС.

Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността Ви за причинените от Вас имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.

Лимитите на застраховката за страната:

 • За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева,
 • За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева,
 • За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз или държава член на споразумението „Зелена карта”:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите може да се сключи с валидност само за територията на Република България, но валидността може да се разшири и за територията на Европейския съюз и държавите членки на споразумението „Зелена карта”.

Премията по Вашата застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите зависи от:

 • вид МПС
 • кубатура на МПС
 • товароносимост или общо тегло на МПС
 • териториална валидност на застраховка
 • начин на плащане – еднократно или разсрочено
 • шофьорски стаж на шофьора
 • възраст на собственика
 • юридическо или физическо лице е собственика на МПС
 • регистрация на МПС и други

Ние сме на Ваше разположение, за да ви помогнем да направите своя избор, относно условията и застрахователя.

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на ПТП. Застраховат се всички места в МПС, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. Застраховани са всички лица, намиращи се в МПС по време на ПТП.

Основно покритие

 • Смърт от злополука
 • Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука

Допълнително покритие

 • Временна загуба на трудоспособност, следствие на злополука
 • Медицински разноски следствие на злополука

Застрахователни обезщетения

 • При смърт на застраховано лице, на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, записана в полицата, разделена на равни дялове между наследниците;
 • При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена трудоспособност, установен по надлежен ред.

ЗАСТРАХОВКА АВТОАСИСТАНС ЗА ЧУЖБИНА

Застраховка Автоасистанс за чужбина осигурява помощ при пътуване с моторни превозни средства (МПС) в чужбина. Чрез асистанс компаниите застрахованите получават високо квалифицирана помощ в случай на застрахователно събитие, което е причинило вреди на МПС и / или на пътуващите в него лица.

Покрити клаузи на застраховката:

 • Ремонт на МПС на мястото на ПТП или транспортиране на МПС до най – близкия автосервиз;
 • Доставяне на необходимите резервни части за ремонта на МПС, ако те не могат да бъдат намерени в търговската мрежа в региона на инцидента.
 • Шофьор за управление на МПС;
 • Ползване на автомобил под наем;
 • Правна помощ.

В случай на ПТП, при необходимост, на застрахованите се осигурява:

 • Репатриране до мястото на постоянното им местожителство или до крайния пункт на предприетото от тях пътуване;
 • Разходите за хотел (нощувка и закуска) до две нощувки за толкова лица, колкото е броя на местата в МПС;
 • Разходите за репатриране, подслон и придружаващо лице на пътуващите в МПС деца в случай, че придружаващите ги възрастни лица не са в състояние да се грижат за тях;
 • Приемане в най – близката до мястото на събитие болница;
 • Преместване в по – подходяща за лечението им болница;
 • След проведеното лечение в чужбина, транспортиране на застрахованите лица до посочения адрес в България;
 • Транспортиране до болница в България (в близост до дома им);
 • В случай на смърт – разходите за репатриране на тленните останки до посочено място в България.

Застраховка Автоасистанс за чужбина се предлага на клиенти закупили застраховка Гражданска отговорност на автомобилиста, валидна за Европейския съюз включително и страните членки на Международното споразумение “Зелена карта”, с изключение на територията на Република България.

ЗАСТРАХОВКА АВТОАСИСТАНС ЗА БЪЛГАРИЯ

Тази застраховка се предоставя само за територията на Република България с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, указано в застрахователната полица, за МПС, чиято обща маса е до 3,5 тона,леки автомобили, мотоциклети и ремаркета до 750 кг. .

Покрити клаузи на застраховката:

 • Разходите за осигуряване на техническа помощ на мястото на събитието и транспортиране на автомобила от мястото на ПТП до най-близкия подходящ автосервиз, ненадвишаващо определения лимит в километри, определен от съответната застрахователна компания;
 • Разходите за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства от мястото на ПТП до тяхното местодомуване;
 • Застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила;
 • Разходите за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила;
 • Разходите за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
 • Разходите свързани с репатриране на тленни останки в случай на смърт;
 • Разходите за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
 • Разходите за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
 • Разходи за хотел;

Покритието се предоставя срещу платена премия и само при сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Срокът на застраховката Автоасистанс за България е 1 година, но може да се сключи и за по-кратък срок.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ЩЕТИ НА МПС

Щети в следствие на Природни бедствия:

 • Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя. Служебна бележка от ХМС.
 • Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/, ако щетата не е тотална.

Щети в следствие на Пожар или Умишлен палеж:

 • Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя. Служебна бележка от Пожарната
 • Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/, ако щетата не е тотална.

Щети на паркинг:

 • Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя
 • Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/, ако щетата не е тотална.

Щети при ПТП:

 • Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя, Протокол за ПТП, Акт или контролен талон.
 • Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/, ако щетата не е тотална.

Щети при Злоумишлени действия на трети лица:

 • Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя, Служебна бележка от полицията
 • Процедура по завеждане на щета: Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/.

Кражба и грабеж на МПС:

 • Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя, Служебна бележка от полицията
 • Процедура по завеждане на щета: веднага след установяване липсата на МПС се обаждате на маркировачите /ако има такива/. Информирате съответното РПУ по място на събитието. Оформяне на заявителския материал. Уведомяване на застрахователя в рамките на 24 ч. от събитието. Завеждане на щета. Представяне на Служебната бележка от полицията. След три месеца представяне на Прокурорско постановление за спиране на производството.
Меню